Администраторите на PEGI

NICAM

Институтът на Нидерландия за класификация на аудиовизуални медии е един от двата независими органа, които администрират системата от името на PEGI. Задачите на NICAM включват проверяване на игри с рейтинг PEGI 3 и 7 спрямо критериите, обучаване на разработчици, архивиране на PEGI игри и издаване на лицензи PEGI.

За повече информация: 
nicam.nl

Съвет за рейтинги VSC

Съветът за рейтинги VSC е законният орган, отговорен за възрастовите рейтинги на видеоигри в Обединеното кралство. Като администратор на системата за рейтинг на PEGI той проверява игри с рейтинги 12, 16 и 18 спрямо критериите на PEGI. Съветът за рейтинги VSC е основан като орган с нестопанска цел за разработване и надзор на Кодекс за практика, предвиден да насърчава високи стандарти в рамките на сферата за видео и компютърни игри. Членовете на Съвета за рейтинги VSC обхващат всички сектори на бизнеса, а от търговската страна представят над 2000 обекта за продажби на дребно в цялото Обединено кралство.

За повече информация: videostandards.org.uk/ratingboard/