Κώδικας Ασφάλειας του PEGI Online

Ο Κώδικας Ασφάλειας του PEGI Online (PEGI Online Safety Code - POSC) είναι ένα σύνολο διατάξεων, ενσωματωμένο στον Κώδικα Δεοντολογίας του PEGI, για την προώθηση του ελάχιστου επιπέδου προστασίας των νέων στο περιβάλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν υποβάλει για παιχνίδια τους αίτηση για το πιστοποιητικό αυτό δεσμεύονται να απαγορεύουν την εμφάνιση ακατάλληλου υλικού στον ιστότοπό τους και να διασφαλίζουν την κατάλληλη συμπεριφορά μεταξύ των χρηστών. Μόλις καταχωρίζουν το εν λόγω παιχνίδι στο σύστημα PEGI, θα τους επιτρέπεται να φέρουν το λογότυπο PEGI Online.

Οι βασικές διατάξεις είναι οι εξής:


Συνεκτική πολιτική απορρήτου
Οποιοσδήποτε κάτοχος αδείας PEGI Online συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από συνδρομητές θα τηρεί μια αποτελεσματική και συνεκτική πολιτική απορρήτου σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Περιεχόμενο παιχνιδιού με ηλικιακή διαβάθμιση


Αίτηση για την απόκτηση πιστοποιητικού PEGI Online μπορεί να υποβληθεί μόνο για περιεχόμενο παιχνιδιών στο οποίο έχει αποδοθεί η κατάλληλη διαβάθμιση από το σύστημα PEGI.

Κατάλληλοι μηχανισμοί αναφοράς


Θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλοι μηχανισμοί οι οποίοι θα δίνουν στους παίκτες τη δυνατότητα να αναφέρουν την παρουσία ανεπιθύμητου περιεχομένου σε οποιοδήποτε σχετικό διαδικτυακό περιβάλλον.

Αφαίρεση του ακατάλληλου περιεχομένου


Οι κάτοχοι άδειας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δεν περιέχουν περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, προσβλητικό, ρατσιστικό, εξευτελιστικό, ανήθικο, απειλητικό ή άσεμνο ή περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος της ανάπτυξης των νέων.

Κοινοτικά πρότυπα για ηλεκτρονικούς συνδρομητές


Οι κάτοχοι αδειών PEGI Online θα απαγορεύουν στους συνδρομητές την εισαγωγή περιεχομένου ή την επίδειξη διαδικτυακής συμπεριφοράς η οποία είναι παράνομη, προσβλητική, ρατσιστική, εξευτελιστική, ανήθικη, απειλητική ή άσεμνη ή συμπεριφορά που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος της ανάπτυξης των νέων.

Υπεύθυνη πολιτική διαφημίσεων
  • όλες οι διαφημίσεις θα αντανακλούν με ακρίβεια τη φύση και το περιεχόμενο του προϊόντος που παρουσιάζουν και όπου είναι εύλογα εφικτό, τη διαβάθμιση η οποία τους έχει αποδοθεί
  • όλες οι διαφημίσεις πρέπει να δημιουργούνται με αίσθημα ευθύνης προς το κοινό
  • καμία διαφήμιση δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο το οποίο είναι πιθανό να προκαλεί την τέλεση σοβαρού ή διαδεδομένου αδικήματος
  • η διαφήμιση προϊόντων με διαβάθμιση 16+ ή 18+ δεν θα πρέπει να στοχεύει συγκεκριμένα άτομα μικρότερων ηλικιών
  • τα συμπληρωματικά ή ξεχωριστά προϊόντα που πωλούνται ή προωθούνται και σχετίζονται με βασικό προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλα για το κοινό για το οποίο προορίζεται το βασικό προϊόν
  • οι κάτοχοι αδειών θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό με μια γενική δήλωση σχετικά με την ύπαρξη χορηγιών ή/και την ύπαρξη «τοποθέτησης προϊόντων» που σχετίζονται με οποιαδήποτε διαδικτυακή υπηρεσία