קוד הבטיחות באינטרנט של PEGI

קוד הבטיחות באינטרנט של PEGI (או POSC) הוא מערכת של הוראות המשולבת בקוד ההתנהגות של PEGI, על מנת לקדם רמה מינימלית של הגנה לצעירים בסביבת המשחקים המקוונת. חברות שהמשחקים שלהן עומדים בקריטריונים לקבלת אישור זה מתחייבות לאסור על חומרים בלתי-הולמים באתר שלהם ולהבטיח התנהגות הולמת בין המשתמשים. לאחר רישום המשחק שלהם במערכת של PEGI, הן רשאיות להציג את הלוגו של PEGI Online.

ההוראות העיקריות הן:


מדיניות פרטיות קוהרנטית

כל בעל רישיון של PEGI האוסף מידע אישי מהנרשמים יקיים מדיניות פרטיות אפקטיבית וקוהרנטית, וזאת בהתאם לחוקי הגנת המידע של האיחוד האירופאי ושל המדינות.

תוכן משחק מדורג גיל

רק תוכן משחק שדורג בצורה מתאימה לפי מערכת PEGI יכול להגיש מועמדות לאישור של PEGI Online.

מנגנוני דיווח מתאימים

ייושמו מנגנונים מתאימים כדי לאפשר לשחקנים לדווח על קיומו של תוכן לא רצוי בכל סביבה מקוונת קשורה.

הסרה של תוכן בלתי-הולם

בעלי רישיון יעשו את מיטב המאמצים כדי להבטיח שהשירותים המקוונים שנמצאים תחת שליטתם יישמרו נקיים מתוכן לא חוקי, פוגעני, גזעני, משפיל, משחית, מאיים, מגונה או שעלול לפגום לצמיתות בהתפתחות של צעירים.

סטנדרטים קהילתיים לנרשמים באינטרנט

בעלי רישיון PEGI Online יאסרו על הנרשמים שלהם לכלול תוכן או לקחת חלק בהתנהגות מקוונת שהינם בלתי-חוקיים, פוגעניים, גזעניים, משפילים, משחיתים, מאיימים, מגונים או שעלולים לפגום לצמיתות בהתפתחותם של צעירים.

מדיניות פרסום אחראית
  • כל הפרסומות ישקפו באופן מדויק את טבעו ותוכנו של המוצר המוצג, וכשהדבר אפשרי במידת הסביר, גם את הדירוג
  • כל הפרסומות יעלו בקנה אחד עם תחושת אחריות כלפי הציבור.
  • חל איסור על הפרסומות המכילות מידע שעלול לגרום פגיעה חמורה או נרחבת
  • פרסומות למוצרים בעלי דירוג 16+ או 18+ לא יכוונו כלפי הקהל הצעיר
  • מוצרים נלווים או נפרדים, אשר נמכרים או מקודמים בשיתוף עם מוצר ליבה, חייבים להתאים לקהל שאליו מיועד מוצר הליבה
  • על בעלי רישיון לדווח לציבור בדרך של הצהרה כללית על קיומם של נותני חסות ו/או על קיומו של 'פרסום סמוי', הקשור לאלו מהשירותים המקוונים