Οι Διαχειριστές του PEGI

NICAM

Το Ίδρυμα για την Ταξινόμηση των Οπτικοακουστικών Μέσων των Κάτω Χωρών (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media - NICAM) είναι ο ένας από τους δύο ανεξάρτητους φορείς που διαχειρίζονται το σύστημα εκ μέρους του PEGI. Στα καθήκοντα του NICAM περιλαμβάνονται ο έλεγχος των παιχνιδιών με διαβάθμιση 3 και 7 βάσει των κριτηρίων του PEGI, η εκπαίδευση προγραμματιστών, η αρχειοθέτηση παιχνιδιών PEGI και η έκδοση αδειών PEGI.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
nicam.nl

VSC Rating Board

Τo Συμβούλιο Διαβάθμισης του Συμβουλίου Προτύπων Βίντεο (VSC Rating Board) είναι ο επίσημος φορέας που είναι αρμόδιος για την ηλικιακή διαβάθμιση των βιντεοπαιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως διαχειριστής του συστήματος διαβάθμισης PEGI ελέγχει τα παιχνίδια με διαβάθμιση 12, 16 και 18 βάσει των κριτηρίων του PEGI. Το VSC Rating Board ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη και την επίβλεψη ενός Κώδικα Πρακτικής που σχεδιάστηκε με σκοπό την προώθηση υψηλών προτύπων στις βιομηχανίες των βιντεοπαιχνιδιών και των παιχνιδιών για υπολογιστή. Τα μέλη του VSC Rating Board ανήκουν σε όλους τους κλάδους αυτού του τομέα, ενώ από πλευράς λιανικής το VSC Rating Board εκπροσωπεί πάνω από 2.000 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες: videostandards.org.uk/ratingboard/