The PEGI Committees

SPRÁVNA RADA PEGI

Správna rada PEGI je jadrom organizácie PEGI. Generálny riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie každodenných činností spoločnosti PEGI na základe pokynov správnej rady. Rada je zložená zo zástupcov používateľov PEGI (vydavateľov a vývojárov hier), strážcov PEGI (výrobcov herných konzol) a promotérov PEGI (národných obchodných združení) a zástupcov výboru PEGI a skupiny expertov PEGI. Štruktúra tejto rady zabezpečuje riadny dohľad pri zachovaní samoregulačnej činnosti PEGI.

VÝBOR PEGI

Keďže sa PEGI používa vo viac ako 35 krajinách, je nevyhnutné, aby systém zostal v súlade so spoločenským, politickým a právnym vývojom v celom regióne. Výbor je zodpovedný za vydávanie odporúčaní na to, aby sa v systéme PEGI a jeho kódexe správania spájal a odzrkadľoval národný aj európsky vývoj. Výbor dáva hlas krajinám, ktoré používajú PEGI. Rovnako dôležité je, aby úrady v krajinách PEGI zostávali v kontakte s PEGI a aby sa zapájali. Výbor zabezpečuje tento obojstranný tok informácií: členovia výboru sa primárne prijímajú od orgánov v krajinách PEGI, pracujú ako štátni zamestnanci, mediálni špecialisti, psychológovia a právni poradcovia, ktorí sa venujú ochrane maloletých v Európe. 

Členovia výboru PEGI v roku 2021:

Názov Organizácia

Krajina

Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

SKUPINA EXPERTOV PEGI

Vďaka zameraniu výboru na zastúpenie krajín, spoločnosť PEGI tiež udržiava sieť technických odborníkov, ktorí boli v priebehu rokov dôležitým zdrojom poradenstva pre spoločnosť PEGI. Skupina expertov PEGI zahŕňa špecialistov a akademických pracovníkov v oblasti médií, psychológie, klasifikácie, právnych záležitostí, technológií, on-line sveta atď. Poskytujú poradenstvo spoločnosti PEGI tým, že zvažujú vývoj v oblasti technológií a obsahu podľa odporúčaní výborom PEGI, správnou radou PEGI alebo prostredníctvom okolností, ktoré sa objavili v rámci sťažností.

Členovia skupiny expertov PEGI v roku 2021:

Name Organisation

Krajina

Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

RADA PRE SŤAŽNOSTI PEGI

Rada pre sťažnosti tvorí skupinu nezávislých odborníkov z rôznych európskych krajín na ochranu neplnoletých osôb. Ak sa od spotrebiteľa alebo vydavateľa príjme sťažnosť týkajúca sa hodnotenia danej hry a správca systému PEGI nedosiahne uspokojivé urovnanie prostredníctvom diskusie, vysvetlenia alebo rokovaní, sťažovateľ môže formálne požiadať radu pre sťažnosti o zmierenie. Potom sa zvolajú traja členovia rady, vypočujú si sťažnosť a príjmu rozhodnutie. Vydavatelia využívajúci systém PEGI sú viazaní rozhodnutím rady pre sťažnosti. V dôsledku toho sú povinní vykonať potrebné nápravné opatrenia a v prípade nesúladu podliehajú sankciám stanoveným v tomto kódexe.

Členovia rady pre sťažnosti PEGI v roku 2021:

Name Organisation

Krajina

Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PRÁVNY VÝBOR PEGI

Keďže PEGI je dobrovoľný systém, funguje v spojení s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je podriadený a ktoré zakazujú určitý obsah alebo stanovujú povinné systémy hodnotenia. Úlohou právneho výboru je odporučiť spoločnosti PEGI akékoľvek zmeny vnútroštátnych právnych predpisov v zúčastnených krajinách, ktoré by mohli mať vplyv na dobrovoľný systém hodnotenia veku.

VÝKONNÝ VÝBOR PEGI


Výkonný výbor je poverený uplatňovaním ustanovení kódexu správania PEGI vrátane akýchkoľvek záverov rady pre sťažnosti. Výkonný výbor sa skladá z desiatich členov, z ktorých päť sú vydavatelia a päť z nich je volených výborom PEGI.