PEGI-kommittéerna

PEGI:S STYRELSE

PEGI:s styrelse är kärnan för PEGI:s organisation. Vd:n ansvarar för att leda PEGI:s dagliga verksamhet i enlighet med vägledningen från styrelsen. Styrelsen består av representanter för PEGI:s användare (spelutgivare och -utvecklare), PEGI:s grindvakter (spelkonsolstillverkarna) och PEGI:s förespråkare (nationella branschorganisationer) samt representanter från PEGI:s råd och expertgrupp. Denna styrelsestruktur säkerställer att det finns en tillräcklig tillsyn över verksamheten samtidigt som PEGI:s självreglerande styrka bibehålls.

PEGI:S RÅD

Eftersom PEGI används i mer än 35 länder är det av yttersta vikt att systemet är i fas med sociala, politiska och juridiska utvecklingar inom hela regionen. Rådet ansvarar för att göra rekommendationer så att nationella såväl som europeiska utvecklingar kommuniceras och återspeglas i PEGI-systemet och dess uppförandekod. Rådet ger de länder som använder PEGI en röst. Det är av lika stor vikt att myndigheterna i PEGI-länderna håller sig uppdaterade om och involverade i PEGI. Rådet säkerställer detta tvåvägsinformationsflöde: medlemmar i rådet rekryteras i första hand från myndigheter i PEGI-länderna, där de arbetar som tjänstemän, mediaspecialister, psykologer och juridiska rådgivare som är förtrodda i skyddet av minderåriga i Europa.

Medlemmar i PEGI-rådet 2021:

Naam Organisation Country
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

PEGI:S EXPERTGRUPP

Eftersom rådet fokuserar på representation för länder bibehåller PEGI även ett nätverk med tekniska experter som har varit en viktig källa till rådgivning för PEGI genom åren. PEGI:s expertgrupp innefattar specialister och akademiker inom områdena media, psykologi, klassificering, juridiska frågor, teknik, internetvärlden osv. De ger PEGI råd genom att beakta teknisk och innehållsrelaterad utveckling i enlighet med PEGI-rådets eller styrelsens rekommendationer eller genom förhållanden som kommit i dagen via klagomålsproceduren.

Medlemmar i PEGI:s expertgrupp 2021:

Name Organisation Country
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

PEGI:S REKLAMATIONSNÄMND

Reklamationsnämnden består av en samling med oberoende experter inom skydd av minderåriga från olika europeiska länder. Om ett klagomål tas emot från en kund eller utgivare angående ett spels märkning och PEGI-administratören inte kan uppnå en acceptabel lösning genom diskussion, förklaring eller förhandling kan den klagande formellt begära att reklamationsnämnden agerar mellanhand. Tre styrelseledamöter kommer då att samlas, höra klagomålet och komma fram till ett beslut. Utgivare som använder PEGI-systemet är bundna av reklamationsnämndens beslut. Följaktligen är de skyldiga att genomföra eventuella korrigerande åtgärder, i fall av bristande efterlevnad, och är föremål för sanktioner enligt koden.

Medlemmar i PEGI:s reklamationsnämnd 2021:

Name Organisation Country
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PEGI:S JURIDISKA KOMMITTÉ

Eftersom PEGI är ett frivilligt system verkar det i samband med, och är efterställt, gällande nationella lagar, såvida de förbjuder visst innehåll eller etablerar obligatoriska klassificeringssystem. Den juridiska kommitténs roll är att ge PEGI råd om ändringar i nationell lagstiftning inom deltagande länder som skulle kunna påverka det frivilliga åldersmärkningssystemet.

PEGI:S VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉ

Den verkställande kommittén har i uppgift att verkställa bestämmelserna i PEGI:s uppförandekod, inklusive eventuella slutsatser från reklamationsnämnden. Den verkställande kommittén utgörs av tio medlemmar, varav fem är utgivare och fem väljs ut från PEGI-rådet.