Bezpečnostný kódex PEGI Online

Bezpečnostný kódex PEGI Online (POSC) je súbor ustanovení, ktoré sú začlenené do kódexu správania PEGI, s cieľom podporiť minimálnu úroveň ochrany mladých ľudí v prostredí on-line hier. Spoločnosti, ktorých hry majú tento certifikát, sa zaväzujú zakázať nevhodný materiál zo svojich stránok a zabezpečiť vhodné správanie používateľov. Po zaregistrovaní príslušnej hry do systému PEGI budú mať oprávnenie zobrazovať logo PEGI Online.

Hlavné ustanovenia sú:


Súdržná politika ochrany súkromia
Každý držiteľ licencie PEGI Online, ktorý zhromažďuje osobné údaje od predplatiteľov, bude v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a národnými zákonmi o ochrane údajov zachovávať účinnú a súdržnú politiku ochrany osobných údajov.

Obsah hry s hodnotením veku
Certifikát PEGI Online môže získať len taký obsah hry, ktorý bol primerane hodnotený podľa systému PEGI.

Vhodné mechanizmy podávania správ
Zavedú sa príslušné mechanizmy, ktoré umožnia hráčom nahlásiť prítomnosť nežiaduceho obsahu v akomkoľvek on-line prostredí.

Odstránenie nevhodného obsahu
Držitelia licencií sa budú snažiť zabezpečiť, aby on-line služby, ktoré sú pod ich kontrolou, boli zbavené obsahu nezákonného, urážlivého, rasistického, ponižujúceho, poškodzujúceho, ohrozujúceho, obscénneho alebo trvalo narušujúceho rozvoj mladých ľudí.

Normy spoločenstva pre on-line účastníkov
Držitelia licencií PEGI Online zakážu účastníkom zavádzať obsah alebo sa oddávať on-line správaniu, ktoré je nezákonné, urážlivé, rasistické, ponižujúce, poškodzujúce, ohrozujúce, obscénne alebo ktoré by mohlo trvale narušiť rozvoj mladých ľudí.

Zásady zodpovednej reklamy
  • Všetky reklamy budú presne odrážať povahu a obsah zastúpeného výrobku a tam, kde je to primerane uskutočniteľné, bude vydané hodnotenie,
  • všetky reklamy sa vytvoria s pocitom zodpovednosti voči verejnosti,
  • žiadna reklama nesmie obsahovať žiadny obsah, ktorý by mohol spôsobiť závažný alebo rozsiahly trestný čin,
  • reklama pre produkty s hodnotením 16+ alebo 18+ nesmie byť zameraná konkrétne na mladších,
  • vedľajšie alebo samostatné výrobky, ktoré sa predávajú alebo propagujú v spojení s hlavným produktom, musia byť vhodné pre publikum, pre ktoré je určený hlavný produkt,
  • držitelia licencií by mali informovať verejnosť prostredníctvom všeobecného vyhlásenia o existencii sponzorstva a/alebo existencii „umiestnenia produktov“ súvisiacich s akoukoľvek on-line službou.