PEGI administratori

NICAM

Holandski institut za klasifikaciju audiovizuelnih medija jedno je od dva nezavisna tela koja upravljaju sistemom u ime PEGI. U te zadatke za NICAM spadaju i provera PEGI 3 i 7 igara prema kriterijumima, obuku kodera, arhiviranje PEGI igara i izdavanje PEGI licenci.

Za više informacija: nicam.nl

VSC odbor za rangiranje

Odbor za ocenjivanje VSC je statutarno telo odgovorno za ograničenja za starosnu kategoriju za video igre u Velikoj Britaniji. Kao administrator sistema PEGI ocenjivanja, proveravaju igre sa ocenama 12, 16 i 18 prema PEGI kriterijumima. Odbor za ocenjivanje VSC osnovan je kao neprofitno telo za razvoj i nadgledanje Kodeksa prakse osmišljenog da promoviše visoke standarde u industriji video i računarskih igara. Članstvo u VSC odboru za rangiranje pokriva sve sektore poslovanja, a sa maloprodaje predstavlja više od 2000 maloprodajnih objekata širom Velike Britanije.

Za više informacija: videostandards.org.uk/ratingboard/