Πώς διαβαθμίζουμε τα παιχνίδια

Το PEGI χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της ηλικιακής διαβάθμισης ενός βιντεοπαιχνιδιού μια ενιαία ομάδα κριτηρίων, υπάρχουν ωστόσο δύο διαφορετικές διαδικασίες διαβάθμισης που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Με χρήση της παραδοσιακής μεθόδου επαλήθευσης πριν την κυκλοφορία:

Πολλά παιχνίδια για κονσόλες και υπολογιστές εξακολουθούν να κυκλοφορούν ως ενσώματο προϊόν και πωλούνται μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης. Για να διασφαλιστεί ότι η συσκευασία των παιχνιδιών αυτών φέρει πάντοτε την ορθή σήμανση ταξινόμησης ηλικίας, κρίνεται κρίσιμη η διεκπεραίωση της εξής αξιόπιστης διαδικασίας:

  1. Πριν από την κυκλοφορία κάθε έκδοσης, οι εκδότες συμπληρώνουν για κάθε έκδοση του προϊόντος τους ένα έντυπο αξιολόγησης περιεχομένου. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του προϊόντος, εξετάζοντας την πιθανότητα παρουσίας βίας, σεξ, χυδαίας γλώσσα και άλλου οπτικοακουστικού περιεχομένου που ενδέχεται να θεωρηθεί ακατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
  2. Με βάση τις απαντήσεις του εκδότη, του διαδικτυακό σύστημα διαβάθμισης του PEGI προσδιορίζει αυτόματα μια προσωρινή ηλικιακή διαβάθμιση με περιγραφικές ενδείξεις περιεχομένου.
  3. Οι διαχειριστές του συστήματος PEGI παραλαμβάνουν το παιχνίδι από τον εκδότη και ελέγχουν διεξοδικά την προσωρινή ηλικιακή διαβάθμιση. Το NICAM αναλαμβάνει τα παιχνίδια με διαβάθμιση 3 και 7, ενώ το VSC Rating Board εξετάζει τα παιχνίδια με διαβάθμιση 12, 16 και 18.
  4. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, οι διαχειριστές, εγκρίνουν ή τροποποιούν την προσωρινή διαβάθμιση και το PEGI εκχωρεί στον εκδότη άδεια για τη χρήση του εικονιδίου ηλικιακής διαβάθμισης και την σχετική περιγραφική ένδειξη (ή ενδείξεις) περιεχομένου.
  5. Ο εκδότης επιτρέπεται πλέον να αναπαράγει το κατάλληλο λογότυπο ηλικιακής διαβάθμισης και τη σχετική περιγραφική ένδειξη (ή ενδείξεις) επί της συσκευασίας ή στο ψηφιακό σημείο πώλησης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Επισήμανσης του PEGI και τον Κώδικα Δεοντολογίας του PEGI.

Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα για τις εξ ολοκλήρου ψηφιακές βιτρίνες μέσω των οποίων εισέρχονται καθημερινά στην αγορά χιλιάδες νέα προϊόντα (και ακόμα περισσότερα προϊόντα ενημερώνονται ή τροποποιούνται). Μια ταχύτερη και πιο ευέλικτη λύση, με δυνατότητα ταχείας απόκρισης σε περιπτώσεις αλλαγών ή σφαλμάτων, βρέθηκε στον IARC:

Με χρήση του συστήματος επαλήθευσης ψηφιακών προϊόντων μετά την κυκλοφορία:

IARC logo

Χιλιάδες νέα παιχνίδια και εφαρμογές για smartphone, tablet, υπολογιστές ή κονσόλες παιχνιδιών τίθενται καθημερινά σε κυκλοφορία σε ψηφιακές βιτρίνες. Ο IARC, ένας συνασπισμός αρχών διαβάθμισης από την Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Βόρεια Αμερική και Νότια Κορέα, έχει σκοπό να παράσχει μια λύση για την παγκοσμιοποιημένη αυτή αγορά ψηφιακών παιχνιδιών (παιχνιδιών με δυνατότητα λήψης, εφαρμογών, καθώς και παιχνιδιών με βάση το πρόγραμμα περιήγησης).

Αντί να χρησιμοποιούν δικά τους συστήματα διαβάθμισης, οι βιτρίνες και οι πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιούν τα καθορισμένα πρότυπα ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ταξινόμησης περιεχομένου όπως αυτές έχουν καθοριστεί βάσει νόμου σε ορισμένες χώρες. Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να υφίστανται πολλαπλές διαδικασίες για την απόκτηση εκ νέου διαβάθμισης στα διάφορα κράτη και βιτρίνες. Οι δε καταναλωτές διαβάζουν γνωστές σε αυτούς και αξιόπιστες επισημάνσεις διαβαθμίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται σταθερά και αντανακλούν τις τοπικές, ιδιαίτερες ευαισθησίες τους όσον αφορά το περιεχόμενο και την ηλικιακή καταλληλότητα.

Από πλευράς μεθοδολογίας, το IARC έχει σχεδιαστεί ως μια πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη διαδικασία που μπορεί να αντεπεξέλθει στον μεγάλο αριθμό των νέων εφαρμογών και των ενημερώσεων των εφαρμογών:

1. Ο εκδότης υποβάλλει ένα παιχνίδι ή εφαρμογή σε κάποια βιτρίνα για ψηφιακή κυκλοφορία. Ως αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω διαδικασίας υποβολής, ο εκδότης πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο IARC, το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο και τα διαδραστικά στοιχεία του προϊόντος. Το ερωτηματολόγιο συνδυάζει τα κριτήρια ταξινόμησης των συμμετεχόντων συμβουλίων διαβάθμισης.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, ο εκδότης λαμβάνει αμέσως πιστοποιητικό με τις διαβαθμίσεις ηλικίας οι οποίες αποδόθηκαν από τα συμμετέχοντα συμβούλια διαβάθμισης. Η διαδικασία ταξινόμησης είναι δωρεάν. Μόλις το παιχνίδι ή η εφαρμογή τεθεί σε κυκλοφορία, η κατάλληλη ηλικιακή διαβάθμιση εμφανίζεται στην βιτρίνα.

3. Οι διαχειριστές των συμβουλίων διαβάθμισης του IARC συνεργάζονται για τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος όλων των ταξινομήσεων. Για τη διασφάλιση της σωστής απόδοσης διαβαθμίσεων εφαρμόζονται διάφορες τακτικές, όπως η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, οι έλεγχοι των παιχνιδιών με τον μεγαλύτερο αριθμό λήψεων, τα αιτήματα εκδοτών και καταναλωτών και άλλες. Σε περίπτωση σφάλματος, η διόρθωση της μη ορθής ηλικιακής διαβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιρετικά γρήγορα.