Οι επιτροπές του PEGI

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ PEGI

Το Διοικητικό Συμβούλιο του PEGI αποτελεί τον πυρήνα της οργάνωσης του PEGI. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων του PEGI, υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των χρηστών του PEGI (εκδότες και προγραμματιστές παιχνιδιών), των θεματοφυλάκων του PEGI (κατασκευαστές κονσολών παιχνιδιών) και των υπεύθυνων προώθησης του PEGI (εθνικοί εμπορικοί σύλλογοι), καθώς και εκπροσώπους του Συμβουλίου PEGI και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του PEGI . Η συγκεκριμένη δομή του συμβουλίου διασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή της εποπτείας, χωρίς να αποδυναμώνεται η αυτορρυθμιστική ισχύς του PEGI.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ PEGI

Επειδή το σύστημα PEGI χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες, ζωτικής σημασίας θεωρείται η δυνατότητα του συστήματος να συμβαδίζει με τις κοινωνικές, πολιτικές και νομικές εξελίξεις σε ολόκληρη την περιοχή. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διατύπωση συστάσεων, έτσι ώστε οι εξελίξεις σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο να ανακοινώνονται και να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα PEGI και τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Το Συμβούλιο προσφέρει βήμα στις χώρες που χρησιμοποιούν το σύστημα PEGI. Εξίσου σημαντικό είναι οι αρχές των κρατών μελών του PEGI να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στο PEGI. Το Συμβούλιο διασφαλίζει την αμφίδρομη ροή πληροφοριών: τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται κυρίως από τις αρχές των κρατών μελών του PEGI όπου και εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, ειδικοί των ΜΜΕ, ψυχολόγοι και νομικοί σύμβουλοι με ειδίκευση στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων στην Ευρώπη.

Μέλη του Συμβουλίου του PEGI το 2021:

Ονοματεπώνυμο  Οργανισμός Χώρα
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ ΤΟΥ PEGI

Καθώς το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπροσώπηση των χωρών, το PEGI διατηρεί επίσης δίκτυο τεχνικών εμπειρογνωμόνων το οποίο αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σημαντική πηγή συμβουλών για το PEGI. Στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του PEGI συμμετέχουν ειδικοί και ακαδημαϊκοί από τους τομείς των ΜΜΕ, της ψυχολογίας, της ταξινόμησης, των νομικών θεμάτων, της τεχνολογίας, του διαδικτύου κλπ. Παρέχουν συμβουλές προς το PEGI λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας και περιεχομένου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου του PEGI ή του Διοικητικού Συμβουλίου του PEGI ή μέσω περιστάσεων οι οποίες έρχονται στο φως από τη διαδικασία καταγγελιών.

Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του PEGI το 2021:

Ονοματεπώνυμο Οργανισμός Χώρα
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ PEGI

Το Συμβούλιο Καταγγελιών αποτελείται από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του τομέα της προστασίας των ανηλίκων, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία από καταναλωτή ή εκδότη σχετικά με τη διαβάθμιση που έχει αποδοθεί σε κάποιο παιχνίδι και δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικός συμβιβασμός από τον διαχειριστή του PEGI μέσω συζητήσεων, εξηγήσεων ή διαπραγματεύσεων, ο καταγγέλλων δύναται να ζητήσει επισήμως την παρέμβαση του Συμβουλίου Καταγγελιών. Σε αυτή την περίπτωση συνεδριάζουν τρία μέλη της επιτροπής, τα οποία εξετάζουν την καταγγελία και καταλήγουν σε απόφαση. Η απόφαση του Συμβουλίου Καταγγελιών είναι δεσμευτική για τους εκδότες που χρησιμοποιούν το σύστημα PEGI. Ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τυχόν διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται και, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα.

Μέλη του Συμβουλίου Καταγγελιών του PEGI το 2021:

Ονοματεπώνυμο Οργανισμός Χώρα
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ PEGI

Καθώς το PEGI είναι προαιρετικό σύστημα, λειτουργεί σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες και υπόκειται σε αυτές, ανεξαρτήτως εάν αυτές απαγορεύουν ορισμένα στοιχεία περιεχομένου ή καθορίζουν υποχρεωτικά συστήματα διαβάθμισης. Ο ρόλος της Νομικής Επιτροπής είναι να συμβουλεύει το PEGI σχετικά με τυχόν αλλαγές στην εθνική νομοθεσία των συμμετεχουσών χωρών οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το προαιρετικό σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ PEGI
Η Επιτροπή Εφαρμογής είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας του PEGI, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων του Συμβουλίου Καταγγελιών. Η Επιτροπή Εφαρμογής αποτελείται από δέκα μέλη, πέντε από τα οποία είναι εκδότες, ενώ τα άλλα πέντε επιλέγονται από το Συμβούλιο του PEGI.