PEGI komiteed

PEGI JUHATUS

PEGI juhatus moodustab PEGI organisatsiooni tuumiku. Tegevjuht vastutab PEGI igapäevaste tegevuste tööshoidmise eest ning allub juhatusele. Juhatus koosneb PEGI kasutajate (mängude väljaandjad ja arendajad), PEGI järelevalvajate (mängukonsoolide tootjad) ja PEGI elluviijate (riiklikud kaubandusorganisatsioonid) ning PEGI nõukogu ja PEGI ekspertide grupi esindajatest. Juhatuse struktuur tagab nõuetekohase järelevalve, säilitades samal ajal PEGI eneseregulatsiooni, mis on üks selle tugevusi.

PEGI NÕUKOGU

Kuna PEGI-t kasutatakse rohkem kui 35 riigis, on oluline, et süsteem järgiks kogu regioonis toimuvaid sotsiaalseid, poliitilisi ja seadusandlikke arenguid. Nõukogu annab soovitusi, mis tagavad, et PEGI süsteemis ja selle tegevusjuhendis oleks kajastatud nii riiklikud kui ka üleeuroopalised arengud. Nõukogu annab hääle PEGI-t kasutavatele riikidele. Samavõrd oluline on see, et PEGI riikide ametiasutused on PEGI-s toimuvaga kursis ja sellesse kaasatud. Nõukogu tagab kahesuunalise informatsioonivoo: nõukogu liikmed värvatakse enamasti PEGI riikide ametiasutustest. Nad töötavad ametnike, meediaspetsialistide, psühholoogide ja konsultantidena, olles kursis Euroopa lastekaitsega.

PEGI nõukogu liikmed 2021. aasta seisuga:

Nimi Organisaatsion Riik
Antonio Xavier (eesistuja) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium


PEGI EKSPERTIDE GRUPP

Samal ajal kui nõukogu keskendub riikide esindatusele, kuulub PEGI alla ka tehniliste ekspertide võrgustik, mis on juba aastaid olnud PEGI oluline teabeallikas. PEGI ekspertide gruppi kuuluvad meedia-, psühholoogia-, klassifitseerimis-, õigusküsimuste-, tehnoloogia-, veebimaailma- vm valdkonna spetsialistid ja teadlased. Nad annavad PEGI-le nõu, võttes arvesse tehnoloogilisi ja sisuteemalisi arenguid, mida on soovitanud PEGI nõukogu ja juhatus, või tingimusi, mida on kaebustes välja toodud.

PEGI ekspertide grupi liikmed 2021. aasta seisuga:

Nimi Organisatsioon Riik
Jeffrey Goldstein (eesistuja) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

 

PEGI KAEBUSTEKOGU

Kaebustekogusse kuulub hulk sõltumatuid lastekaitseeksperte Euroopa riikidest. Kui kliendilt või tootjalt laekub kaebus, mis on seotud mängule antud vanusepiiranguga, ning PEGI haldaja pole arutelude, selgituste või läbirääkimiste käigus kõiki pooli rahuldava kokkuleppeni jõudnud, võib kaebuse esitaja ametlikult taotleda kaebustekogu sekkumist. Seejärel saavad kokku kolm kogu liiget, kes kuulavad ära kaebuse ja teevad otsuse. PEGI süsteemi kasutavad tootjad peavad kaebustekogu otsusele alluma. Sellest tulenevalt on nad kohustatud nõutud viisil oma tegevusi korrigeerima. Rikkumise korral ootab neid tegevusjuhendis väljatoodud karistus.

PEGI kaebustekogu liikmed 2021. aasta seisuga:

Nimi Organisatsioon Riik
Jeroen Jansz (eesistuja) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal


PEGI ÕIGUSKOMITEE

Kuna PEGI on vabatahtlik süsteem, toimib see vastavalt olemasolevatele riiklikele seadustele ning allub neile, kui need keelavad teatud sisu või kehtestavad kohustuslikud hindamissüsteemid. Õiguskomitee ülesanne on anda PEGI-le nõu, kui osalevate riikide õigusaktides toimuvad muudatused, mis võivad mõjutada vabatahtlikku vanusepiirangute süsteemi.

PEGI TÄIDESAATEV KOMITEE

Täidesaatva komitee ülesanne on PEGI tegevusjuhendis kirjeldatud tingimuste, sh kaebustekogu järelduste, täideviimine. Täidesaatev komitee koosneb kümnest liikmest, kellest viis on mängutootjad ja viis valitakse PEGI nõukogust.